Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré vzdělávací akce / kurzy, ať již skupinové či individuální, které jsou uveřejněny na webových stránkách www.ntcs.pro nebo individuálně dohodnuty a jejichž pořadatelem je společnost NTCS.PRO“fessional“ sdružující tyto subjekty: NTCS.PROfessional s.r.o., IČ 14099748, sídlo Májová 662/51, Cheb, sp. zn. C 41677 vedená u Krajského soudu v Plzni, Mgr. Milan Hrubý, IČ 46827641, sídlo Májová 662/51, Cheb, a Bc. Zuzana Hrubá, IČ 03754677, sídlo Sportovní 3205, Mělník.

Provozovatelem webových stránek www.ntcs.pro je společnost NTCS.PRO“fessional“.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Objednatelem a Pořadatelem. Objednatel odesláním Objednávky a znovu i svou účastí na Vzdělávacím kurzu souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Obsah

 • Článek I.
  Vymezení pojmů
 • Článek II.
  Vzdělávací kurzy
 • Článek III.
  Uzavření smlouvy
 • Článek IV.
  Cena a platební podmínky
 • Článek V.
  Dárkový poukaz
 • Článek VI.
  Práva Pořadatele
 • Článek VII.
  Odpovědnost
 • Článek VIII.
  Storno podmínky
 • Článek IX.
  Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Článek X.
  Používání cookies a remarketingových nástrojů na Internetových stránkách
 • Článek XI.
  Rozhodčí doložka
 • Článek XII.
  Závěrečná ustanovení

Článek I. 

Vymezení pojmů

Cena - cena za Vzdělávací kurz uvedená na Internetových stránkách, případně cena stanovená Pořadatelem za skupinu Vzdělávacích kurzů objednaných Objednatelem v rámci jedné objednávky

Internetové stránky - internetové stránky dostupné z Internetové adresy (URL) ntcs.pro

Objednatel       

 • fyzická osoba starší 21 let, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelé činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
 • fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Objednávka - objednatelem řádně vyplněný objednávkový formulář dostupný na Internetových stránkách, který je zároveň návrhem na uzavření smlouvy o umožnění účasti Objednatele na Vzdělávacím kurzu

Pořadatel - společnost NTCS.PRO”fessional”

Potvrzení - odsouhlasení Objednávky (tj. akceptace návrhu na uzavření smlouvy o umožnění účasti Objednatele na Vzdělávacím kurzu) ze strany Pořadatele 

Předmět plnění - zboží nebo služby, které Pořadatel poskytuje Objednateli na základě potvrzené Objednávky, přičemž se jedná o:

 • dárkový poukaz, kterým se rozumí zboží v podobě poukazu na umožnění účasti na Vzdělávacím kurzu či skupině Vzdělávacích kurzů, určený k čerpání osobou odlišnou od osoby Objednatele;
 • umožnění účasti na Vzdělávacím kurzu

Příjemce - osoba, v jejíž prospěch Objednatel pořizuje dárkový poukaz

Účastník - osoba, která se bude skutečně Vzdělávacího kurzu účastnit; Účastníkem může být Objednatel, Příjemce nebo náhradník Objednatele, vždy však jde o osobu jejíž účast na Vzdělávacím kurzu Pořadatel nevyloučil

VOP - tyto Všeobecné obchodní podmínky

Vzdělávací kurz - každý vzdělávací kurz v nabídce Pořadatele uveřejněný na Internetových stránkách

Článek II.

Vzdělávací kurzy

Předmětem jednotlivých Vzdělávacích kurzů je vzdělávání a prohlubování znalostí veřejnosti v oblasti bezpečné manipulace a střelby s krátkou a dlouhou palnou zbraní

Termíny a ceny vzdělávacích kurzů včetně všech změn vypisuje Pořadatel dle svých kapacit a v rozsahu uvedeném na Internetových stránkách. Pořadatel si vyhrazuje právo Vzdělávací kurzy v průběhu roku upravovat, a to zejména vzhledem k jejich nabídce, rozsahu, obsahu a počtu Účastníků.

Vzdělávací kurz v základní ceně zahrnuje instrukci, materiál instruktora, pronájem prostor, certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu, případně vzdělávací materiál v tištěné nebo elektronické podobě, pokud je uveden v podmínkách daného Vzdělávacího kurzu.

Účastnit se Vzdělávacího kurzu je možné až po úplném zaplacení Ceny. 

Článek III.

Uzavření smlouvy

Podmínkou účinnosti Objednávky je řádné a úplné vyplnění všech údajů do objednávkového formuláře dle pokynů uvedených na Internetových stránkách:

 • u Vzdělávacího kurzu jde zejména o následující údaje: výběr požadovaného Vzdělávacího kurzu včetně jeho termínu, fakturační údaje Objednatele a souhlas s VOP
 • u dárkového poukazu jde zejména o následující údaje: jméno a příjmení obdarovaného (Příjemce), způsob doručení poukazu, fakturační údaje Objednatele a souhlas s VOP

Řádně vyplněnou objednávku zašle Objednatel Pořadateli, a to kliknutím na tlačítko Objednat.

Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednateli bude ze strany Pořadatele odesláno na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce Potvrzení.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

Aktuální ceny a případně podmínky uplatnění slev při objednávání Vzdělávacích kurzů jsou uvedeny u jednotlivých Vzdělávacích kurzů na Internetových stránkách.

U Vzdělávacích kurzů může být uvedena také tzv. „Absolventská cena“. Absolventská cena je počítána ze základní ceny Vzdělávacího kurzu a pro její uplatnění je nutné absolvovat alespoň jeden Vzdělávací kurz za plnou cenu.

Zároveň s potvrzením Objednávky jsou Objednateli vždy doručeny také platební podmínky, které blíže stanoví pokyny k úhradě Ceny, zejména tedy číslo účtu, variabilní symbol a termín, do kdy musí být Cena uhrazena. Uhrazením Ceny se rozumí okamžik připsání ceny na bankovní účet Pořadatele nebo okamžik uhrazení Ceny v hotovosti k rukám Pořadatele

Cena musí být zásadně uhrazena vždy před zahájením Vzdělávacího kurzu či prvního ze skupiny Vzdělávacích kurzů. Na základě individuální domluvy lze v případě nutnosti platební podmínky dohodnout i jinak.

Nebude-li Cena uhrazena řádně a včas, je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení je účinné odesláním odstoupení na e-mailovou adresu Objednatele.

Dárkový poukaz nabývá účinnosti až úplným zaplacením Ceny.

Článek V.

Dárkový poukaz

Příjemce je oprávněn čerpat plnění od Pořadatele na základě předložení dárkového poukazu, zásadně však po předchozí telefonické či e-mailové dohodě s Pořadatelem.  

Článek VI.

Práva Pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje tato práva:

 • právo změny termínu a/nebo místa konání jednotlivých Vzdělávacích kurzů nebo jejich částí
 • právo rozhodnout o účasti či neúčasti každého jednotlivého Účastníka na Vzdělávacím kurzu (Objednatele i případného Příjemce), a to zpravidla formou Potvrzení Objednávky, případě informace o tom, že Objednávka nebyla odsouhlasena s tím, že Pořadatel není v žádném případě povinen sdělit Objednateli a/nebo Příjemci důvody svého rozhodnutí a Objednatel a/nebo Příjemce není oprávněn se takové informace domáhat
 • právo ukončit účast Účastníka na Vzdělávacím kurzu zejména s ohledem na možné či skutečné ohrožení bezpečnosti Pořadatele a/nebo dalších účastníků. 

Objednatel s právy Pořadatele uvedenými výše výslovně souhlasí.

Článek VII.

Odpovědnost

Účast na Vzdělávacím kurzu je dobrovolná.

Účastník nese po celou dobu trvání Vzdělávacího kurzu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny Pořadatele jsou pouze návrhy, kterými se Účastník řídí podle vlastního uvážení.

Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Vzdělávacího kurzu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Vzdělávacího kurzu informovat Pořadatele o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat Pořadatele o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).

Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog, alkoholu či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Vzdělávacím kurzem i v jeho průběhu.

Článek VIII.

Storno podmínky

Objednatel, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od této smlouvy, jejímž předmětem plnění je Vzdělávací kurz, neboť se jedná o dodávku služeb k využití volného času poskytovaných v určeném termínu.

Objednatel nemá nárok na vrácení Ceny:

 • při překážkách vzniklých na jeho straně, které mu brání v řádném absolvování Vzdělávacího kurzu
 • v případě nemožnosti či nevůle dokončení Vzdělávacího kurzu z důvodů na straně Objednatele
 • jestliže jeho účast na Vzdělávacím kurzu ukončí Pořadatel zejména s ohledem na bezpečnost Pořadatele a/nebo dalších účastníků

Účast na Vzdělávacím kurzu je možné před jeho zahájením zrušit pouze písemnou formou, a to výhradně prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Storno poplatky za zrušení účasti na Vzdělávacím kurzu jsou stanoveny následujícím způsobem:

 • 1 týden a méně přede dnem zahájení Vzdělávacího kurzu 100% z ceny instrukce (bez materiálu)
 • 2 týdny přede dnem zahájení Vzdělávacího kurzu 50% z ceny instrukce (bez materiálu)

Storno poplatek není Objednateli účtován v případě, že:

 • za svou osobu sežene náhradníka
 • je Vzdělávací kurz zrušen ze strany Pořadatele

Článek IX.

Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

Účastník bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu Pořadatel mohl řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je Pořadatel jako poskytovatel služeb oprávněn bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

Článek X.

Používání cookies a remarketingových nástrojů na Internetových stránkách

Upozorňujeme, že na našich webových stránkách je umístěn kód, který nám umožňuje zobrazovat našim návštěvníkům inzerci na stránkách služby Google. Zobrazování těchto reklam můžete nastavit na této stránce.

Článek XI.

Rozhodčí doložka

Všechny spory, které vzniknou ze smluvního vztahu mezi Objednatelem / Příjemcem a Pořadatelem od okamžiku, kdy Objednatel odešle Pořadateli Objednávku, anebo v souvislosti s ním, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Strany volí tyto e-mailové adresy pro vedení rozhodčího řízení on-line:

Poskytovatel: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Objednatel a Příjemce: e-mailová adresa uvedená v registraci Objednatele na Internetových stránkách 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

VOP nabývají účinnosti dne 01.03.2023.

Pořadatel je oprávněn VOP aktualizovat s tím, že aktuální znění VOP je vždy uveřejněno na Internetových stránkách www.ntcs.pro.

Smluvní vztah mezi Objednatelem a Pořadatelem se řídí VOP účinnými (uveřejněnými na Internetových stránkách www.ntcs.pro) v okamžiku, kdy Objednatel učiní Objednávku.

Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů.